ศุภษร ศิลารักษ์.

การส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Promoting life skills of Children with intellectual disabilities Special education Rajabhat Maha Sarakham University / Promoting life skills of Children with intellectual disabilities Special education Rajabhat Maha Sarakham University รายงานการวิจัยของ ศุภษร ศิลารักษ์. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558. - 90 แผ่น.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

180530


เด็กปัญญาอ่อน--วิจัย.

371.928 / ศ468ก 2558