พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล / กรมศิลปากร. - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560. - 395 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา -- แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 1) -- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) -- แผ่นดินพระเจ้าทองลั่น -- แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 2) -- แผ่นดินพระเจ้ารามราชาธิราช -- แผ่นดินสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1 (พระนครอินทร์) -- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พระเจ้าสามพระยา) -- แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ -- แผ่นดินสมเด็จพระอินทรราชาที่ 2 -- แผ่นดินสมเด็จพระอินทรราชาที่ 2 (พระบรมราชา) -- แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร -- แผ่นดินพระรัษฎาธิราชกุมาร -- แผ่นดินพระไชยราชาธิราช -- แผ่นดินพระยอดฟ้า (แลขุนวรวงศาธิราชซึ่งยกลำดับกษัตริย์) -- แผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ (ครั้งที่ 1) -- แผ่นดินพระมหินทราธิราช (ครั้งที่ 1) -- แผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ (ครั้งที่ 2) -- แผ่นดินพระมหินทราธิราช (ครั้งที่ 2) -- แผ่นดินพระมหาธรรมราชาธิราช -- แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร -- แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ -- แผ่นดินสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ -- แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม -- แผ่นดินสมเด็จพระเชษฐาธิราช -- แผ่นดินสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ -- แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง -- แผ่นดินสมเด็จเจ้าฟ้าไชย -- แผ่นดินสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา -- แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ -- แผ่นดินพระเพทราชา -- แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ -- แผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ -- แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ -- แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร -- แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าพระที่นั่งสุริยามรินทร์.

181025

9786164370104


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

959.33 / พ1711 2560