ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และบรรเจิด อินทุจันทร์ยง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561. - 481 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 474-478.

สารบัญ : ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน -- พระประวัติและงานสำคัญ -- วชิรญาณสุภาษิตกับบทแถมของกรมหลวงประจักษ์ฯ -- ตัวอย่างหนังสือสยามประภืทของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

181024

9786164689213


ประจักษ์ศิลปาคม, กรมหลวง, 2399-2461 --ชีวประวัติ.
ประจักษ์ศิลปาคม, กรมหลวง, 2399-2467 --ผลงาน.

923.2593 / ณ113พ 2561