ณัฐฐา วินิจนัยภาค.

การวางแผนและประเมินผล / ณัฐฐา วินิจนัยภาค. - กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558. - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 184-196.

สารบัญ : การวางแผน -- การบริหารเพื่อการพัฒนากับแผนพัฒนา -- การพัฒนาการบริหารและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย -- การวางแผนในองค์การ -- การประเมินผลแผน.

181022

9789742318697


การบริหารโครงการ.
การบริหารรัฐกิจ--การประเมิน.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.

352.365 / ณ113ก 2558