อภิรัตน์ บางศิริ.

เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2018 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ. - กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2561. - 470 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : เริ่มต้นกับ AutoCAD -- คำสั่งที่ใช้ประกอบการเขียนแบบ -- คำสั่งการเขียนแบบ -- คำสั่งแก้ไขวัตถุ -- การทำงานกับวัตถุ -- การใช้เลเยอร์ -- การนำภาพมาประกอบใน AutoCAD -- การใช้งานเส้นปรพ/การบอกขนาดวัตถุ/ตัวชี้ -- การพิมพ์แบบ -- การปรับขนาดข้อความ -- การเขียนแบบไอโซเมตริก -- การสร้างวัตถุ 3 มิติ ฯลฯ.

181018

9786162624100


การเขียนแบบวิศวกรรม.
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม.
ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / อ163ข 2561