ศักดิ์ชัย สายสิงห์.

เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา / ศักดิ์ชัย สายสิงห์. - นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560. - 844 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือเล่มนี้ ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง "เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบ และการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์" โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556.

บรรณานุกรม: หน้า 821-842.

สารบัญ : แหล่งบันดาลใจจากอินเดีย ศรีลังกา และพม่า -- เจดีย์สมัยทราวดี -- เจดีย์ในศิลปะศรีวิชัยและศิลปะภาคใต้ -- ปราสาทเขมรในประเทศไทย -- เจดีย์สมัยลพบุรี -- เจดีย์สมัยหริภุญชัย -- เจดีย์สมัยสุโขทัย -- เจดีย์สมัยล้านนา -- เจดีย์สมัยอยุธยา -- เจดีย์ในศิลปะลาว-ล้านช้าง -- เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ -- พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนไทย.

181017

9786167767925


เจดีย์--ไทย.
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา.

294.33 / ศ111จ 2560