สุรพล ไกรสราวุฒิ.

ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม / สุรพล ไกรสราวุฒิ. - กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 58 หน้า.

สารบัญ : การฟังะรรมเป็นก้าวแรกของการศึกษาและปฏิบัติธรรม -- การรู้คำและความหมายของศัพท์ธรรมะ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้อง -- หลักธรรมบางประการที่ช่วยให้เข้าใจธรรมได้ถูกต้อง -- ประมวลรูปแบบปัญหาอันเนื่องมาจากศัพท์ธรรมะ -- บทสรุป -- รายชื่อหนังสือที่ได้จัดพิมพ์มาแล้วของผู้เรียบเรียง -- ท้ายเล่ม.

181017

9786164073272


พุทธศาสนา--คำศัพท์.
พุทธศาสนา--พจนานุกรม.
พุทธศาสนา--ศัพท์บัญญัติ.

294.303 / ส476ศ 2561