บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - 204 หน้า.

สารบัญ : มุมมองเกี่ยวกับลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ -- กฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- ความชอบด้วยกฎหมายและผลผูกพันของมาตรฐานต่างๆ -- ประสบการณ์ของเยอรมนีในการจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีจ่อสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย.

180912

9786164453432


กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

344.59036 / บ438ก 2560