สุธีรา อะทะวงษา.

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Small and medium enterprises management / Small and medium enterprises management สุธีรา อะทะวงษา - เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2560. - 454 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -- การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ -- จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม -- การจัดการเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ -- แผนธุรกิจ -- การประกอบธุรกิจแฟรนไซส์ -- การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการการเงิน -- การจัดการการตลาด -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

180912

9786164295650


ธุรกิจขนาดกลาง--การจัดการ.
ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ.

658.022 / ส443ก 2560