สาคร บุญเชิญ.

มิติแห่งการเรียนรู้การสหกรณ์ / คู่มือบริหารกิจการสหกรณ์กำกับกิจการสหกรณ์ สาคร บุญเชิญ. - กรุงเทพฯ : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2561. - 302 หน้า.

สารบัญ : เราเกิดมาเพื่อ -- อุดมการณสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ -- ธรรมะกับสหกรณ์ -- มิติแห่งการเรียนรู้การสหกรณ์ -- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ -- สมการบริหารกิจการสหกรณ์ และกำกับกิจการสหกรณ์ -- ผู้ตรวจการสหกรณ์ -- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ -- การบังคับใช้กฎหมาย -- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ -- ธุรกิจสหกรณ์ -- การเงิน-บัญชี -- แผนกลยุทธ์ -- การก่อหนี้ของสหกรณ์ -- สอบทานหนี้ -- ตัวชี้วัดความสำเร็จ -- สหกรณ์กับแชร์ลูกหนี้ -- ความคาดหวังของรัฐที่มีต่อสหกรณ์.

180908

9786164557444


สหกรณ์.

334 / ส217ม 2561