ชานันท์ ยอดหงษ์.

"นายใน" สมัยราชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์. - พิมพ์ครั้งที 6. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2561. - 294 หน้า : ภาพประกอบ.

"นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ 6 -- นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ 6 -- กิจกรรมภายในพระราชสำนักฝ่ายในชาย -- เพศภาวะชายเเละ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน -- เพศภาวะของนายใน -- "นายใน" เเละพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง.

180904

9789740210887


บทบาททางสังคม.
บุรุษ--บทบาททางสังคม.

305.31 / ช2511น 2561