ศักด์ชัย สายสิงห์.

พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย / ศักด์ชัย สายสิงห์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555. - 432 หน้า: ภาพประกอบ.

รางวัลชมเชย หนังสือสารคดี. หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปี 2555.

สารบัญ : 1 ตลาดเมืองสามน้ำ -- ล่องดำเนินเพลินท่าคา -- ตลาดหลายชื่อริมแม่น้ำสายเดียว -- ระหว่างทางไปโพธาราม -- หัวหินไม่สิ้นมนตร์ขลัง -- ผ่านบาปลาม้ามาสามชุก -- สายน้ำลำธารเชื่อมใจ -- รากลึกที่ไม่อาจเคลื่อนย้าย.

180903

9789747385595


พระพุทธรูป.

294.335 / ศ111พ 2555