ณรงค์ ธนาวิภาส.

หลักเศรษฐศาสตร์ = Principles of economice / Principles of economice ณรงค์ ธนาวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560. - 292 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ -- อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด -- ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน -- การประยุกต์อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น -- พฤติกรรมของผู้บริโภค -- ทฤษฎีการผลิต -- ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต -- การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดประเภทต่างๆ -- รายได้ประชาชาติ -- การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ -- เงิน -- การคลังสาธารณะ -- การค้าและการเงินระหว่างประเทศ -- การพัฒนาเศรษฐกิจ.

180801

9786164240049


เศรษฐศาสตร์.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.
อุปทานและอุปสงค์.

330 / ณ172ห 2560