ทวีศักดิ์ วังไพศาล.

วิศวกรรมการประปา = Water supply engineering / Water supply engineering ทวีศักดิ์ วังไพศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 321 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณนุกรม: หน้า [313]-316.

สารบัญ : คุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำ -- ระบบประปา -- ระบบผลิตน้ำประปา -- กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบพิเศษ -- เครื่องสูบน้ำและท่อ -- การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติของผู้ใช้น้ำ.

180826

9789740328414


การประปา.
วิศวกรรมประปา.

628.15 / ท173ว 2557