ทิพย์สิริ กาญจนวาสี.

วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodo logy / Research methodology ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ทันใจ, 2561. - 277 หน้า : ตาราง.

สารบัญ : การวิจัย -- การเตรียมการวิจัย -- การกำหนดปัญหาในการวิจัย -- การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย -- การออกแบบการวิจัย -- การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย -- การพัฒนาเครื่องมือวิจัย -- การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนรายงานการวิจัย -- การเผยแพร่ผลงานวิจัย.

180826

9786164131507


การศึกษา--วิจัย.
วิจัย.
วิธีวิทยา.

001.42 / ท366ว 2561