ยนต์ ชุ่มจิต.

ความเป็นครู = Self Actualization for Teachers / Self Actualization for Teachers ยนต์ ชุ่มจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. - 347 หน้า.

บรรณานุกรม: หน้า [321]-326.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู -- การพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชัพครู -- ความสำคัญของความเป็นครู -- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู.

180825

9786165382441


ครู.

371.1 / ย154ค 2558