หลิน อี้ฟู.

เศรษฐกิจจีน : ปริศนา ความท้าทาย และอนาคต = Demystifying the Chinese economy / Demystifying the Chinese economy Justin Yifu Lin ; อักษรศรี พานิชสาส์น, แปล. - กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560. - 415 หน้า : แผนภูมิ.

สารบัญ : โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจจีน -- ทำไมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ถึงไม่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์จีน -- ยุคแห่งความอัปยศและการปฏิวัติสังคมนิยม -- การฝืนความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ยุทธศาสตร์ เร่งเครื่องพัฒนาและระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม -- ความสามารถในการอยู่รอดของวิสาหกิจและความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต -- ยุทศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ -- การปฏิรูปชนบทและปัญหาชนบทสามประการ -- การปฏิรูปในเขตเมืองและปัญหาที่ยังคั่งค้าง -- การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ -- การปฏิรูปทางการเงิน

180815

9786167885605


การพัฒนาเมือง.
การพัฒนาชนบท.


จีน--การค้ากับต่างประเทศ.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

330.951 / ห173ศ 2560