ไกล่เกลี่ยสไตล์ฮาวาย / สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การเจรจาต่อรอง หัวใจของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท -- ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแบบฮาวาย -- การศึกษาการไกล่เกลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา -- การไกล่เกลี่ยแบบอำนวยการเจรจากับการไกล่เกลี่ยแบบประเมิน -- การไกลเกลี่ยคดีสิ่งแวดล้อม -- รายชื่อผู้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรม

180716

9786167273709


การระงับข้อพิพาท.

347.09 / ศ276ก 2560