25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559. - 80 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความเป็นไปของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน -- ความร่วมมือในกรอบอาเซียน-จีน -- บทความ -- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนและจีน -- เอกสารที่สำคัญในกรอบอาเซียน-จีน.

180709

9786163410436


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.
ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--จีน.
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

327.59051 / ย383 2559