ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560. - 99 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2491 รวม 9 แบบ และมีภาพธนบัตรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลต่างๆ รวม 22 แบบ.

บรรณานุกรม: หน้า

สารบัญ : พระราชดำรัส -- ธนบัตรหมุนเวียน -- ธนบัตรแบบเก้า -- ธนบัตรแบบสิบ -- ธนบัตรแบบสิบเอ็ด -- ธนบัตรแบบสิบสอง -- ธนบัตรแบบสิบสาม -- ธนบัตรแบบสิบสี่ -- ธนบัตรแบบสิบห้า -- ธนบัตรแบบสิบหก -- ธนบัตรที่ระลึก.

180704

9786167220338


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.


เงินตรา--ประวัติ.--ไทย
ธนบัตร--ไทย.

332.4044 / ธ155 2560