กิติพงษ์ ลือนาม.

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา = Educational research methodology / Educational research methodology กิติพงษ์ ลือนาม. - นครราชสีมา : โคราช มาร์เก็ตติ้ง แอนด์โปรดักชั่น, 2561. - (11), 274 หน้า : ตาราง.

บรรณานุกรม: หน้า [265]-268.

สารบัญ : ความรุ้เบ้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย -- การกำหนดปัญหาการวิจัย -- การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- ตัวแปรและสมมุตฐานการวิจัย -- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง -- การออกแบบการวิจัย -- การเขียนโครงการวิจัย -- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิเคระห์ข้อมูล -- สมมุติฐานแกละการทดสอบ -- การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย -- การประเมินงานวิจัย และการใช้ผลการวิจัย -- การวิจัยในชั้นเรียน -- การวิจัยเชิงผสมผสาน -- การวิจัยและพัฒนา -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก.

180627

9786164558540


การศึกษา--วิจัย.
วิจัย--วิธีวิทยา.

370.72 / ก343ว 2561