คู่มือชาวนาอาสา ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด / พรศิริ เสนากัสป์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว, 2556. - 87 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 86-87.

สารบัญ : แมลงศัตรูข้าว -- มิตรแท้ของชาวนา -- โรคข้าวของชาวนา -- สัตว์ศัตรูข้าวที่สำคัญ -- บรรรานุกรม.

180423

9789744039750


แมลงศัตรูพืช.
ข้าว--โรคและศัตรูพืช.

633.189 / ค216 2556