การขับเคลื่อนคุกไทยสู่เรือนจำสุขภาวะ / กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. - นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. - 272, (4) หน้า.

สารบัญ : เรือนจำสุขภาวะกับการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ -- ฐานคิดและภาคปฏิบัติการสู่การสร้างชุมชนแห่งความห่วงใยเรือนจำ -- จากใจสู่ใจ นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อปฏิรูปภายนอก -- จากใจสู่ใจ : กระบวนการแปรเปลี่ยนพื้นที่เชิงอำนาจสู่พื้นที่แห่งความห่วงใย -- หลังกำแพงสูงสู่ชุมชนแห่งความห่วงใย -- เมื่อคนดีที่คืนสู่สังคมกลับกลายเป็นคนต้องห้ามทำงาน : บทสำรวจข้อจำกัดในชีวิตผู้พ้นโทษ -- การเสาวนาเรื่อง "เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อกำหนดกรุงเทพฯ : ยังมีผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิเพียงก้าวแรกที่เดินเข้าแดนแรกรับ.

180417

9786169301004


เรือนจำ.
การบริหารงานราชทัณฑ์.

365 / ก271 2560