สิทธิชัย ประสานวงศ์.

โปรแกรมตารางคำนวณ / สิทธิชัย ประสานวงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซอฟท์เพรส, 2560. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : โปรแกรมตารางคำนวณกับไมโครซอฟท์เอ็กเซล -- การจัดการสมุดงาน -- การป้อนข้อมูลลงในแผ่นงาน -- การคำนวณในเอ็กเซล -- การคำนวณด้วยฟังก์ชัน -- การจัดรูปแบบแผ่นงาน -- การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ -- การเรียงและการคัดกรองข้อมูล -- การสรุปผลข้อมูลด้วยPivotTable -- การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล -- การปรับมุมมองและการพิมพ์แผ่นงาน.

180411

9786167630120


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล.

005.369 / ส344ป 2560