น้ำฝน อัศวเมฆิน.

หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Fundamentals of software engineering / Fundamentals of software engineering น้ำฝน อัศวเมฆิน. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. - 312 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ -- กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ -- การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ -- การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ -- วิศวกรรมความต้องการ -- การวิเคราะห์ซอฟแวร์ -- การออกแบบซอฟต์แวร์ ฯลฯ.

180405

9786160830619


วิศวกรรมซอฟต์แวร์.

005.1 / น215ห 2560