ลิขิต ธีรเวคิน.

ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - 315 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : The power elite in Thailand: a general survey with a focus on the civil bureaucrats -- Thai-Japanese postwar relations -- Dermi-democrary and the market economy: the case of Thailand -- วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย -- สตรีกับการเมืองไทย -- รัฐธรรมนูญ: กฎเกณฑ์ของการปกครองประเทศ -- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ -- การเขียนดุษฎีนิพนธ์ -- ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ์ 21: ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข -- ถอดเทปงานเสวนาวิชาการ "กำเนิดรัฐสมัยใหม่: กระบวนการสร้างรัฐในญี่ปุ่นยุคเมจิและสยามยุครัชกาลที่ 5" -- ถอดเทปงานเสวนาวิชาการ "ย้อนพินิจชีวิต ลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิจัยไทย"

180319

9789744669827


การเมือง.
ผู้นำทางการเมือง.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

320.9593 / ล313ค 2560