3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / กระทรวงวัฒนธรรม. - กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. - 120 หน้า : ภาพประกอบสี.

จัดพิมพ์ในโอกาส ครบ 15 ปี การสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

สารบัญ : คำนำ -- กระทรวงวัฒนธรรม จากอดีตสู่ปัจจุบัน -- นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล -- นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม -- ผลงานสำคัญ 3 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.

180314

9786165434713


กระทรวงวัฒนธรรม.


นโยบายวัฒนธรรม .

353.7 / ส265 2560