หฤทภัค อภิรัตน์.

การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วเพื่อการใช้งานในชุมชน = Development of a Hot press for processing cormposite panels from used Materials for using in local community / Development of a Hot press for processing cormposite panels from used Materials for using in local community รายงานการวิจัยของ หฤทภัค อภิรัตน์ และทวีศักดิ์ พนาสถิตย์. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558. - 80 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

180227


เครื่องอัดขึ้นรูป--วิจัย.

621.4022 / ห194ก 2558