วิชัย โชควิวัฒน.

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560. - 462 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม: หน้า 461-462.

สารบัญ : จริยธรรมการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและการวิจัยทางพันธุกรรม และแนวทางการพิจารณาด้านจริยธรรม แนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สำคัญ -- หลักจริยธรรมและแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางสากลเพื่อทบทวนด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา.

180213

9786167697697


การทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์)
วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา.
วิจัย--จรรยาบรรณ.

619.98 / ว3211จ 2560