การตรวจสอบสิ่งสกปรกบนพื้นที่ผิวยางแผ่นรมควันด้วยการประมวลผลภาพ = Inspection of contaminate on the surface of rubber sheets using image processing / Inspection of contaminate on the surface of rubber sheets using image processing รายงานการวิจัยของ ดวงกมล ดังโพนทอง และคนอื่น ๆ. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558. - 48 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

180109


ยางพารา--วิจัย.

633.89 / ก274 2558