ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / วุฒิสาร ตันไชย...[และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้, 2559 - 252 หน้า : ภาพประกอบ.

180107

9789744499264


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--ไทย.
ประชาธิปไตย--ไทย.

321.8 / ป711 2559