ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559. - 98 หน้า. - ชุดวิจัย "การสังเคราะห์ข้อเสนอ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" .

สารบัญ : ความสำคัญของปัญหา -- ทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น -- ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและความเหลื่อมล้ำในภาคการผลิต -- ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นไทย การสังเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์ -- ข้อวิเคราะห์เชิงปฏิรูป -- การขยายฐานรายได้ท้องถิ่น -- บรรณานุกรม -- ประวัติผู้วิจัย.

171004

9789744499134


การคลังท้องถิ่น.

352.4214 / ด357ก 2559