สุรพจน์ กาญจนสิงห์.

คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร / การเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร. สุรพจน์ กาญจนสิงห์, เรื่อง ; โชติ ชั้นเจริญ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559. - 161 หน้า : ภาพประกอบสี.

นิยามศัพท์ -- ป่าไม้ในประเทศไทย -- ป่าต้นน้ำลำธารของประเทศไทย -- การเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร -- ดัชนีรายชื่อพฤกษศาสตร์.

171002


ไม้ท้องถิ่น.
กล้า.
กล้าไม้--การขยายพันธุ์.
การเพาะชำพันธ์ไม้.
การเพาะชำพันธุ์ไม้--ไทย--คู่มือ.
การปลูกต้นไม้.
ป่าต้นน้ำ.

634.95 / ส462ค 2559