สุภาวดี สมศรี.

ผลการใช้ชุดกิจกรรมลากเส้นลีลามือที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา : รายงานการวิจัย (R2R) / สุภาวดี สมศรี. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559. - 122 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559.

170821


เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้--การศึกษา--วิจัย.

371.928 / ส462ผ 2559