ฐิติเมธ โภคชัย.

9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ / ฐิติเมธ โภคชัย และ ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559. - 269 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

สารบัญ : "กระทิง" เรืองโรจน์ พูนผล จุดประกายสตาร์ทอัพไทย -- ไผท ผดุงถิ่น วามล้มเหลว สู่ความสำเร็จ -- กิตตินันท์ อนุพันธ์ รถชนเหรอ ก็เคลมดิ -- ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Ookbee หนอนหนังสือแห่งดิจิทัล -- จุฑาศรี คูวินิชกุล Grab พลิกโฉมการเดินทางของผู้คน -- ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ Jitta การวิเคราะห์แบบรวบยอด -- วิชานน์ มานะวาณิชเจริญ ถ้าไม่ "ถามครู" แล้วถามใคร -- อมฤต เจริญพันธ์ HUBBA มากกว่า Coworking Space แต่เป็น Ecosystem Builing for Starup -- สมศักดิ์ บุญคำ Local Alike การท่องเที่ยวที่ได้มากกว่าท่องเที่ยว -- Startup Glossary 50 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Startup.

170620

9786164150065


การจัดการ.
การบริหารธุรกิจ.
นวัตกรรมทางธุรกิจ.

658 / ฐ343ก 2559