31 วัน ฟัง พูด อ่าน เขียน เก่งอังกฤษได้ด้วยตัวเอง = Study English with youself / Study English with youself คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : นานา, 2558. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : วันที่ 1 : ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แล้วเริ่มท่องศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆ ตัวให้ได้เสียก่อน -- วันที่ 2 : แปะชื่อสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รายรอบตัวเพื่อกระตุ้นเตือนความทรงจำ -- วันที่ 3 : สร้างคลังคำศัพท์ของตัวเอง -- วันที่่ 4 : จัดทำบัตรคำสุภาษิต (proverb) ด้วยตนเอง -- วันที่ 5 : จดสำนวน (idiom) ลงสมุดบันทึกส่วนตัว -- วันที่ 6 : อย่าคิดว่าไม่สำคัญในการฝึกฝน การพูดคำศัพท์สแลง (slang) -- วันที่ 7 : ทำความเข้าใจกับ dictionary ให้มากที่สุด -- วันที่ 8 : การฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ซึมซับสำเนียงได้มากยิ่งขึ้น -- วันที่ 9 : ฝึกดูภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษให้เคยชิน -- วันที่ 10 : พยายามหาเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อฝึกภาษาให้ได้สักคนสองคน ฯลฯ.

170203

9786163014207


ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การอ่าน.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.

428.24 / ส268 2558