วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

A man called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี / 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. - กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559. - 292 หน้า : ภาพประกอบ. - Life & inspiration. .

170203

9786163271563


ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 --ชีวประวัติ.

923.3593 / ว115ม 2559