นิ้วกลม.

หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง / นิ้วกลม. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : KOOB, 2558. - 312 หน้า.

สารบัญ : ในนามของความดี -- ก่อร่างสร้างความดี -- หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง -- ใช้หูเพื่อเปิดหรือปิดโลก -- เหตุที่สังคมต้องหลากหลาย ฯลฯ.

170117

9786167942131


รวมเรื่อง.

089.95911 / น371ห 2558