สิทธินี ธรรมชัย.

คำบ่ชี้เกาหลี / สิทธินี ธรรมชัย. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2559. - 168 หน้า.

สารบัญ -- แนะนำคำบ่งชี้ -- ความหมายและวิธีใช่คำบ่งชี้ -- คำบ่งชี้ที่มักสับสน ใช้ผิดความหมายเปลี่ยน -- คำกิริยาที่ทำให้สับสนคำบ่งชี้.

170106

9789744436542


ภาษาเกาหลี--การใช้ภาษา.

495.7 / ส344ค 2559