SMEs ตีตลาดโลกภาค / คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากร. - เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากร, 2559. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : คางกุ้งเงินล้าน -- ปั้นขนมพื้นบ้านตีตลาดโลก -- จากรับซื้อสู่รับผลิต -- ผู้ชายขายกล้วย ฯลฯ

161216

9789746416023


ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ.

658.022 / ศ375ค 2559