สาละ บุญคง.

อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ / สาละ บุญคง. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2558. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : กำเนิดแห่งบุรุษนาม "โจโฉ" -- การมอบดาบสั้นของ "โจโฉ" -- รัฐประหารด้วยกำลังพลเพียง "สองพัน" -- การเลี้ยงดูผู้มี "สติปัญญา" ฯลฯ.

161129

9786163670090


ตัวละครและลักษณะนิสัย.
ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม--จีน.
วรรณกรรมจีน.
สามก๊ก--ตัวละคร.

808.8027 / ส2711อ 2558