มิยะเกะ, ฮิโระยุกิ.

ใช้เวลาแค่วันละ 1 นาที ชีวิตดี 24 ชั่วโมง / ฮิโระยุกิ มิยะเกะ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559. - 195 หน้า.

สารบัญ : สิ่งเล็กน้อยในตอนเช้าจะทำให้ทุกวันของคุณเปลี่ยนไป -- ทำสิ่งท้าทายเล็กๆทุกวันเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นทีละน้อย ฯลฯ.

161125

9786161812904


จิตวิทยาประยุกต์.

158.2 / ม3611ช 2559