ไผทชิต เอกจริยกร.

ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. - 280 หน้า.

สารบัญ : ซื้อขาย -- สัญญาให้ -- เช่าทรัพย์ -- เช่าซื้อ.

161019

9786162964882


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--เช่าทรัพย์.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ซื้อขาย.
รับขน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สัญญา--ข้อสอบและเฉลย.--ไทย
สัญญา--คำถามและคำตอบ.--ไทย

346.074 / ผ942ถ 2559