อุดม รัฐอมฤต.

กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน / อุดม รัฐอมฤต และนิยม รัฐอมฤต. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 197 หน้า.

สารบัญ : บทนำ -- แนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญจีน -- ความเป็นมาทางการเมืองและการปกครองของประเทศจีน -- หลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญจีน -- ระบบเศรษฐกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ -- สถาบันทางการเมืองและระบบบริหารงานของรัฐ -- รัฐธรรมนูญสังคมนิยมในแบบของจีน.

161017

9786162694219


กฎหมายรัฐธรรมนูญ--จีน.
จีน--การเมืองและการปกครอง.
รัฐธรรมนูญ--จีน.

342.51 / อ446ก 2558