สุทิน พูลสวัสดิ์.

TU-GET reading / The best test preparation for TU-GET สุทิน พูลสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2554. - 327 หน้า.

TU-GET Reading review ทบทวนส่วนการอ่านภาษาอังกฤษ TU-GET -- TU-GET Reading tests รวมข้อสอบส่วนการอ่านภาษาอังกฤษ TU-GET.

161016

9786165470384


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.
ภาษาอังกฤษ--การอ่าน--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.

428.076 / ส443ท 2554