ดิเรก ควรสมาคม.

กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์ / ดิเรก ควรสมาคม. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558. - 219 หน้า.

สารบัญ : ส่วนที่ 1 กฎหมายและกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 2 สถาบันในกฎหมายมหาชน : รัฐ -- ส่วนที่ 3 หลักการสำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน -- ส่วนที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน.

161007

9786162693434


กฎหมายมหาชน.

342 / ด357ก 2558