วิจารณ์ พานิช.

สอนเด็กให้เป็นคนดี / วิจารณ์ พานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2557. - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ผู้ทำนุบำรุง -- ฝึกจัดการอารมณ์ 1 -- ฝึกจัดการอารมณ์ 2 -- จริยธรรม -- ช่วยเหลือผู้อื่น -- การให้อภัย -- ความเห็นใจ -- เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น -- การยอมรับ -- ความกล้าหาญทางสังคม.

161003

9786169138167


เด็ก--การดูแล.

649.12 / ว322ส 2557