ธัญญารัตน์ สิงหนาท.

กลศาสตร์วิศวกรรมสถิตยศาสตร์= Engineering mechanics statics / Engineering mechanics statics ธัญญารัตน์ สิงหนาท. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ความรู้เบื้องต้น -- แรงและโมเมนต์ -- สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง -- โครงสร้าง -- แรงกระจาย -- แรงเสียดทาน -- งานเสมือน.

160923

9789740335139


กลศาสตร์ประยุกต์.
สถิตยศาสตร์.

620.103 / ธ113ก 2559