ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล.

การสร้าง 2D Animation / ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล. - ปทุมธานี : มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, 2555. - 220 หน้า : ภาพประกอบ.

ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน -- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานแอนิเมชัน -- การวาดตัวละคร -- การทำงานพรีโปรดักส์ชั่น -- การทำงานพรีโปรดักส์ชั่น -- การจัดองค์ประกอบภาพในงานแอนิเมชัน -- ขนาดภาพและมุมกล้อง -- การวาดภาพเคลื่อนไหว -- โปรดักส์ชั่น กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวและใส่เทคนิคพิเศษในคอมพิวเตอร์ -- การสร้าง Basic 2D Animation.

160919

9786167319247


คอมพิวเตอร์กราฟิก.

แอนนิเมชัน.

006.696 / ธ177ก 2555