ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 17. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. - 312 หน้า.

สารบัญ : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- หลักทั่้วไป -- การใช้กฎหมายอาญา -- การกระทำในกฎหมายอาญา -- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- เจตนาในกฎหมายอาญา -- การกระทำความผิดโดยประมาท ฯลฯ.

160904

9786162694684


กฎหมายอาญา.

345.02 / ท173ค 2559